Hymne du Parti MSD

 

MSD Wee MSD
N’iteka N’ itekane Sogokuru Yaturaze
Intwari Mu Ntwaro Ukuri N’ubuntu Nico Civugo C’umutima,

Rumuri Rw’Abarundi
Urajwe Nishinga N’ugufatana Munda,
Wirahiye Gushayura, Uburundi Bugeze Aho Umwansi Ashaka

Isoni, Iceyi Nsumirinda Ateza
Uburundi Ukabihanagura
Guhasha, Ubusuma, Akarenganyo

Be No Gukumirana,
Ishaka Ryawe, N’ukugorora Ivyagoramye Muri Kino Gihugu

Ugasubiza Ijambo Umunyagihugu Sensankuyoze Yamunyaze,
Iteka N’itekane, Bigashwara Mungo Z’abarundi Demokrasi Igakomera,

MSD Mutima W’abarundi, Ihuriro Ry’inyakuri Zizira Ukwiba N’ukubesha,
Bizira Ubwoba, Bikavuga Ukuri,
Bitavugira Murufuri,
Bikorera Ahabona Ibibondo Vyawe Biguhanze Amaso Ngo Ubikureko Gutotezwa,
Ukubohwa Be N’ukwicwa

MSD, Maso Y’uburundi,
Ufise Abana B’ijunja N’ubwitonzi Bizokura Uburundi Mukaga
Yerekana Ubudasa N’iyindi Migambwe

Inama N’ingingo Birame, Imvugo Yame Ariyo Ngiro Amakungu, Asubire, Kwizera Ca Gihugu C’amata N’ubuki, Kigona
Kiri Maso.

Uri Ihungiro Ry’uwubabaye Wese,
Nkinzo Y’ijambo Ry’abanyagihugu
Ibigoye Ubishira Mu Nama,
Kuko Uzi Neza Kw’ahar’ Inama Hagir’ Imana Imyango, Yawee Yama Yuguruye

Uhay’ikaze Abarundi Muri MSD
Ramba Utsinde MSD
Ramba Utsinde MSD